X
تبلیغات
هنرستان هنر - سوالات درس هنر و ادب فارسی

هنرستان هنر

هنرستان

سوالات درس هنر و ادب فارسی

هنر و ادب فارسی

 

1ـ وجوه اشتراک همه هنرها را بنویسید و یکی را به دلخواه توضیح دهید ؟ (2)

2ـ از نظر زبان شناسان چند نوع زبان نگارش داریم نام ببرید ؟ (5/1)

3ـ شعرهای اجتماعی به چه نوع شعرهایی گفته می شود ؟ (1)

4ـ در بیت زیر ارکان تشبیه را مشخص کنید ؟ (1)

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم             تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

5ـ انواع استعاره را نام ببرید ؟ (5/0)

6ـ انواع نمادهی ادبی را نام ببرید ؟ (5/1)

7ـ اصطلاح تشخیص در بیان تمثیل را شرح دهید ؟ (1)

8ـ نقد و بررسی زبان هر شعر یا نوشته از چند چشم انداز ممکن است نام ببرید ؟ (1)

9ـ بیت زیر را با خط عروضی نشان دهید ؟ (1)

توانا بود هر که دانا بود              زدانش دل پیر برنا بود

10ـ قافیه و ردیف را تعریف کنید ؟ (1)

11ـ مراعات نظیر در شعر به چه کلماتی می گویند ؟ (1)

12ـ شاعر در شعر قصیده در بخش شریطه چه نوع ابیاتی را می سراید ؟ (1)

13ـ دو منظومه ی  حماسی  را نام ببرید ؟ (1)

14ـ اصطلاح غنایی به چه نوع ادبیاتی گفته می شود ؟ (1)

15ـ در هنر کتاب سازی همکاری بین کدام هنرمندان وجود دارد ؟ ( 5/1)

16ـ از شاعران آشنا با موسیقی دو شاعر را ذکر کنید ؟ ( 1)

17ـ چرا هنر نمایش را مادر همه ی هنرها می دانند ؟ (1)

18ـ عصر رونق و شکوفایی نمایش های مذهبی در ایران چه دوره ای است ؟ (5/0)

19ـ نمایشنامه یادگار زرایران از چه دوره ای به جا مانده است ؟ (5/0)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور 1389ساعت 19:55  توسط م . عليزاده  |